نظام جبران خدمت مخفی !

نظام جبران خدمت مخفی !

بررسی ساختار و مدیریت حقوق و دستمزد یکی از موارد بسیار مهم در آگاه‌سازی مدیران منابع انسانی بحث شفافیت در سیستم حقوق و دستمزد است که به دلیل اجتناب مدیران از حواشی سازمان نادیده گرفته می‌شود. به عبارت دیگر در اکثر مواقع با سازمان‌هایی روبه‌رو هستیم که پنهان بودن حقوق پرسنل را امری امکان‌پذیر و […]

رابطه‌ ی بهره وری با نظام جبران خدمت

رابطه‌ی بهره وری با نظام جبران خدمت

رابطه‌ی سیستم جبران خدمت با بهره‌وری در سازمان هنگام بررسی عوامل تاثیرگذار بر بهره‌وری سازمان گاهی مدیران منابع انسانی و حتی مدیران عامل دچار این سوءبرداشت می‌شوند که تنها با ایجاد تغییرات مثبت در سیستم جبران خدمت می‌توان راندمان و بهره‌وری سازمان را به طرز چشمگیری افزایش داد. در صورتی که سیستم جبران خدمت تنها […]

به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید