رابطه‌ ی بهره وری با نظام جبران خدمت

رابطه‌ی بهره وری با نظام جبران خدمت

رابطه‌ی سیستم جبران خدمت با بهره‌وری در سازمان هنگام بررسی عوامل تاثیرگذار بر بهره‌وری سازمان گاهی مدیران منابع انسانی و حتی مدیران عامل دچار این سوءبرداشت می‌شوند که تنها با ایجاد تغییرات مثبت در سیستم جبران خدمت می‌توان راندمان و بهره‌وری سازمان را به طرز چشمگیری افزایش داد. در صورتی که سیستم جبران خدمت تنها […]

به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید