انسان شایسته از نگاه مدیریت منابع انسانی

انسان شایسته از نگاه مدیریت منابع انسانی

شاخص‌های شایستگی از نگاه مدیر منابع انسانی از آنجا که یکی از دغدغه های مدیران منابع انسانی شکار استعدادهاست، در طول زمان و بر اساس تجربه چند شاخص مهم برای استخدام انسان شایسته مطرح شد. این شاخص ها در پاسخ به این سوال به وجود آمد که آیا استخدام فردی که در دانشگاه دانش مورد […]

به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید