Industry-pic

صنعت انرژی و زیرساخت

پس از مدت ها پایداری عمومی ، شرکت های برق و صنایع در ابتدای سال ۱۳۸۷ وارد برهه‌ی تغییر و عدم قطعیت شدند. چالش ها شامل مقررات جدید و دقیق تر ، اشکال جدید رقابت است.

صنعت انرژی

پس از مدت ها پایداری عمومی ، شرکت های برق و صنایع در ابتدای سال ۱۳۸۷ وارد برهه‌ی تغییر و عدم قطعیت شدند. چالش ها شامل مقررات جدید و دقیق تر ، اشکال جدید رقابت (حتی برای سرویس های تنظیم شده) و سؤال در مورد بهترین راه ها شبکه های برق و گاز برای ادغام منابع معمولی و تجدید پذیر. در عین حال ، دیجیتال در حال تغییر چگونگی ارائه خدمات به مشتریان ، شناسایی فرصت های بازار و برنامه ریزی برای رشد بلند مدت است. برای شکوفایی در این محیط ،استراتژی‌های خدمات شهری باید مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و در بسیاری از موارد مدلهای تجاری خود را تغییر دهند.

برخی مشتریان ما