ضرورت داشتن مهارت کوچینگ برای مدیران منابع‌ انسانی

مهارت کوچینگ است شایستگی که امروزه برای مدیران منابع انسانی

مهارت کوچینگ برای مدیران منابع‌ انسانی دوازدهمین دلیل شکست مدیران منابع انسانی، نداشتن مهارت کوچینگ است شایستگی که امروزه برای مدیران منابع انسانی بسیار واجب است، به خصوص با ورود نسل Z به عرصه‌ی کار. مهارت کوچینگ برای یک مدیر که بتواند گوش شنوای خوبی باشد، همدلی کند، فیدبک به موقع دهد و در حل […]

به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید