عدم توجه به مقوله تغییر و تحول در ابزارهای مدیریت منابع انسانی

تغییر و تحول در ابزارهای مدیریت منابع انسانی

عدم وجود رویکرد نگاه بلند مدت به مقوله تغییر و تحول در ابزارهای مدیریت منابع انسانی مدیران عامل باید به استمرار حمایت های خود از واحد منابع انسانی توجه ویژه داشته باشند زیرا که هر نوع تغییر و تحول در کارکنان و ابزارهای مدیریتی مربوط به آنها برخلاف بسیاری از واحدهای سازمان که به سرعت […]

به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید