آموزش نحوه تعریف اشخاص و ارزیابی آنها در سامانه قبیله