طراحی سیستم هوشمند و رویکرد فرآیندی

همانطور که همه ما در مقاله ها و کنفرانس های مختلف و متعدد علمی و مدیریتی خوانده ایم و شنیده ایم، متاسفانه در شرایطی هستیم که سازمان های خصوصی و دولتی کشورمان بشدت درگیر انواع مختلفی از عارضه های درون  و بیرون سازمانی می باشند که در این میان فقدان بهره وری و اتلاف منابع […]