چرا کارآفرینان اجتماعی چالش کمتری برای جذب و استخدام خواهند داشت؟

جذب و استخدام

در حال حاضر مدیران منابع انسانی در شرکت های ایرانی به دلایل مختلف با چالش‌های جذب و استخدام و درادامه آن نگهداشت پرسنل خود روبرو هستند. مسائل درون سازمانی (مانند نبود فرایند اثربخش جذب و استخدام و ابزارهای آن، عدم آموزش مصاحبه گران، ضعف برند منابع انسانی و …) و مسائل برون سازمانی (مهاجرت افراد […]

به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید