طراحی سیستم هوشمند و رویکرد فرآیندی

همانطور که همه ما در مقاله ها و کنفرانس های مختلف و متعدد علمی و مدیریتی خوانده ایم و شنیده ایم، متاسفانه در شرایطی هستیم که سازمان های خصوصی و دولتی کشورمان بشدت درگیر انواع مختلفی از عارضه های درون  و بیرون سازمانی می باشند که در این میان فقدان بهره وری و اتلاف منابع […]

حاکمیت شرکتی در سازمانهای ایرانی

حاکمیت شرکتی، مجموعه ای از فرآیندها و ساختارهایی می باشد که به منظور اطمینان از رعایت حقوق تمامی ذینفعان مختلف و نیز ارتقای پاسخگویی، شفافیت و عدالت در یک سازمان تدوین و به اجرا گذاشته می شود

به کمک نیاز داری ? یک چت را با ما شروع کنید