سامانه سیستم جامع HR، با همکاری تیم توسعه نرم افزار در شرکت پگاه آفتاب از سال ۱۳۹۷ در حال آماده سازی می‌باشد.

۰%
درصد پیشرفت توسعه سیستم جامع HR​
سامانه تحلیل شغل
۰%
سامانه فرایند یکپارچه جذب
۰%
سامانه کانون ارزیابی جذب و توسعه (قبیله)
۰%
سامانه مدیریت عملکرد
۰%
سامانه حقوق و دستمزد
۰%
سامانه آموزش
۰%
سامانه انگیزش
۰%
سامانه روابط کار و کارکنان
۰%